Hej! Vi använder cookies för att kunna ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Genom att besöka den här sidan, accepterar du att vi använder cookies.

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Det här är vår personuppgiftspolicy. Den talar om för dig vilka personuppgifter vi samlar in om dig, och varför vi gör det. Policyn gäller då Gofido, registrerat som Care of Fido AB, org. nr. 559169-4632, med registrerad adress Klara Norra Kyrkgata 26, 111 22 Stockholm, Sverige ("Gofido"), tillhandahåller försäkringstjänster till dig.

När du interagerar med oss delar du samtidigt personlig information. Den informationen används för att tillhandahålla dig försäkring, för att anpassa våra erbjudanden till dig och för att utveckla och förbättra våra produkter och service.

När vi säger personuppgifter menar vi information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som individ. För oss är det viktigt att det är tydligt för dig vilka uppgifter vi samlar in, och hur vi använder dem. Den här policyn innehåller detaljerad information om allt som har med behandlingen av dina uppgifter att göra. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (även kallat GDPR), annan tillämplig lagstiftning och föreskrifter från olika myndigheter. Alla uppdateringar som rör behandlingen av dina personuppgifter meddelas på vår hemsida.

Din integritet är viktig för oss. Vi gör därför vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder.

 • Vilka personuppgifter samlar vi in?

  De personuppgifter som vi samlar in är beroende av vilken relation vi har till dig eller vilken försäkring som är aktuell. Informationen nedan anger vilken information vi kan komma att behandla om dig. Informationen behöver dock inte gälla för dig, utan är exempel på typer av information vi kan behandla om våra användare.

  Allmän information Allmän information samlas in för att identifiera dig som befintlig eller potentiell kund, för att ge dig bättre service genom våra olika kommunikationskanaler, för att kommunicera med dig och för att hantera olika typer av betalningar (exempelvis utbetalning av ersättning om du har haft en skada).

  Personlig information

  Namn, kontaktuppgifter, familjestatus, födelsedatum, anställning och arbetsgivare, marknadsföringspreferenser.

  Personnummer och andra officiella uppgifter

  Personnummer, körkortsuppgifter och folkbokföringsadress.

  Finansiell information och kontouppgifter

  Bankkontonummer och kontouppgifter, kreditinformation och annan betalningsinformation.

  Gofido kan även komma att spela in telefon och videosamtal mellan dig och våra anställda. Vi analyserar och tittar på videoinspelningar/bilder som rör försäkringsskador, som du har laddat upp eller skickat till oss. Vi sparar mejl, chattmeddelanden, online-möten, kontakthistorik, IP-adress och brev.

  Försäkrings- och skadeinformation Försäkrings- och skadeinformation samlas in för att ingå försäkringsavtalet och för att reglera skador. Vi och våra samarbetspartners kan till exempel behöva uppgifter om den egendom som försäkringen omfattar eller journaluppgifter för att reglera en personskada eller om du har blivit sjuk eller råkat ut för en olycka under resa. Här listar vi fler exempel på uppgifter vi samlar in.

  Fastighetsuppgifter Adress och fastighetsbeteckning, byggnadstyp och byggnadens egenskaper, taxeringsuppgifter, fastighetens skick, byggnadens ålder och tillbehör, boende och hyresgäster, larm och låsskydd.

  Reseinformation

  Hotellbokningar, biljettuppgifter, reseinformation.

  Skadeinformation

  Uppgifter om skadeförlopp, om personer som kan begära ersättning eller som lämnar information om skadehändelser, t.ex. vittnesredogörelser och polisrapporter, samt annan information som lämnas inom ramen för skaderegleringen såsom kvitton och bilder.

  Skadehistorik

  Tidigare skadehistorik hos Gofido.

  Skadeuppgifter från andra försäkringsbolag

  Information från det gemensamma skaderegistret (GSR).

  Känsliga personuppgifter

  Förutom allmän information kan vi också komma att samla in känslig information om dig. Nedan ser du exempel på sådana uppgifter.

  Hälsouppgifter

  Tidigare och aktuell hälsostatus och hälsotillstånd, information om skador och funktionsnedsättningar, genomförda och planerade medicinska behandlingar och undersökningar, levnadsvanor, graviditet, receptförskrivningar.

  Rättsliga förfaranden, bedrägerier och information om brott

  Information om rättsliga förfaranden i relation till dig, till exempel inom ramen för en ansvars-, olycksfalls- eller överfallsskyddsskada till följd av en brottslig gärning. Vi samlar även in nödvändig information för att förhindra penningtvätt, försäkringsbedrägerier och för att utreda svåra försäkringsfall.

  Övrigt

  Information från sociala media Information publicerad i sociala media. Information från externa källor För att komplettera och hålla den information som du tillhandahållit oss aktuell hämtar vi in kompletterande information från externa källor, som offentligt tillgänglig information, kommersiellt tillgängliga källor och information från våra samarbetspartners.

 • Hur samlar vi in personuppgifter?

  Vi samlar in uppgifter om dig från olika källor beroende på din relation med oss.

  Direkt från dig eller försäkringstagaren

  Vi inhämtar uppgifter från dig när du interagerar med oss via våra kommunikationskanaler (t.ex. våra hemsidor, app, telefon eller mejl) och visar intresse för köp av försäkring, köper försäkring eller anmäler en skada. Vi kan även inhämta uppgifter om dig från en försäkringstagare om du omfattas av försäkringstagarens försäkring.

  Besök på våra webbplatser och sociala medier där vi använder Nätidentifierare (som cookies)

  Dessa är viktiga för att optimera din upplevelse och användning av de tjänster vi erbjuder dig. Läs mer om vår användning av cookies på www.gofido.se/cookies. Vi samlar in personliga identifierare (som personnummer) när du exempelvis beräknar pris på en försäkring eller rapporterar en skada.

  Information publicerad på sociala medier

  Exempel: Information om ditt yrke som du har publicerat publikt på sociala media, t.ex. LinkedIn.

  Direkt från samarbetspartners, andra försäkringsbolag, myndigheter och institutioner

  För att utreda, reglera skador samt förbättra andvändarupplevelsen kan vi inhämta uppgifter från samarbetspartners, vårdgivare, andra försäkringsbolag, polisen och andra myndigheter och institutioner.

  Register hos myndigheter, försäkringsgivare och andra externa parter

  Vi kan inhämta uppgifter om den egendom som du innehar från tillgängliga register.

 • Hur använder vi personuppgifter?

  Vi använder personuppgifter för att bedriva och erbjuda bästa möjliga försäkringsverksamhet för dig och våra andra kunder. Här följer olika användningsområden för de personuppgifter vi behandlar.

  Förmedling och administration av försäkring

  Vi behöver behandla personuppgifter för att kunna förmedla försäkringsavtal med dig, och för att kunna administrera ett sådant avtal. Informationen används för att vi ska kunna ge dig ett korrekt pris sett till din riskprofil och för att se till att din försäkring har rätt omfattning. Vi använder också uppgifterna för administration och för att erbjuda dig tjänster som har anknytning till din försäkring och engagemang med Gofido.

  Försäkringspartner

  Vi kan komma att sammanställa och lämna ut personuppgifter till vår försäkringsgivare.

  Skadereglering

  Vi använder personuppgifter för att reglera skador och bekräfta rättsliga anspråk.

  Hantera vår relation Vi använder personuppgifter för att identifiera dig som kund, att kommunicera med dig och tillhandahålla relevant information.

  Tillhandahållande av tjänster från partners

  Vi använder dina personuppgifter för att våra samarbetspartners ska kunna erbjuda tjänster som är relaterade till vår försäkring.

  Verksamhetsutveckling Vi kan komma att använda personuppgifter, t.ex. inspelade telefonsamtal, röstinspelningar, bilder och videoinspelningar för att utveckla vår verksamhet, våra produkter och tjänster och genomföra marknadsundersökningar och andra analyser.

  Marknadsföring

  Vi kan komma att använda personuppgifter för att kunna marknadsföra produkter och tjänster anknutna till vår verksamhet, till exempel genom direktmarknadsföring via e-post, sms eller post. Vi samlar in och analyserar personuppgifter, som beteende i vår app och på vår hemsida (inklusive geobaserad information) för att kunna skicka erbjudanden om försäkring och annan användbar information anpassad för dig. Du kan komma att få försäkringserbjudanden som vi bedömer kan vara intressanta och relevanta för dig.

  Utredning och penningtvätt

  Vi använder personuppgifter för att motverka penningtvätt och terrorfinansiering samt för att förebygga, utreda och avvärja bedrägerier. Vi använder också personuppgifter för att och hantera andra kommersiella risker.

  Myndighetsrapportering Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande rätt och att på begäran kunna svara myndigheter när de har rätt att få del av uppgifter enligt lag.

  Upprättande av statistik Vi använder personuppgifter för att ta fram statistiskt underlag för våra riskbedömningar och försäkringsprodukter.

 • Laglig grund för personuppgiftsbehandling

  Laglig grund för personuppgiftsbehandling Beroende på syftet och informationens natur behandlas dina personuppgifter med stöd av en eller flera av följande lagliga grunder:

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket personen i fråga är part eller för att vidta åtgärder på begäran av sådan person innan ett sådant avtal ingås. Det kan t.ex. röra sig om information om försäkringstagaren, andra försäkrade, den försäkrade egendomen och risken relaterad till försäkringen samt uppgifter som är nödvändiga för att fastställa rätt till försäkringsersättning.
  • Du kan ha gett oss ditt samtycke till att dina personuppgifter får behandlas för vissa ändamål. Du har i sådant fall när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallandet av samtycket kommer dock inte att påverka lagligheten av behandlingen som grundat sig på samtycket, innan detta återkallas. Observera att en återkallelse av samtycke kan påverka rätten till försäkring eller ersättning.
  • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Gofidos eller en tredje parts berättigade intressen under förutsättning att din integritet är tillräckligt skyddad. Denna grund är tillämplig på behandling i syfte att motverka bedrägerier, för direktmarknadsföring, för att underhålla och utveckla säkerheten i våra system eller då det är nödvändigt för samarbetet med våra samarbetspartners.
  • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för dig eller för en annan fysisk person, till exempel när vi lämnar information till sjukhus för att de kunna hjälpa dig vid reseskada.
  • Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Till exempel för att fastställa din rätt att teckna viss försäkring eller fastställa rätt till försäkringsersättning.
  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som åligger oss.
 • Automatiska beslut om profilering

  På Gofido kan vi fatta beslut med automatik, dvs. utan mänsklig påverkan. Det rör sig till exempel om automatisk prissättning, riskanalys och utbetalning av ersättning. Genom att automatisera dessa processer kan vi erbjuda dig som användare bättre och snabbare hjälp.

  Onboardingprocessen

  Vi använder automatiserade beslut som del i vår onboardingprocess i appen. Med onboarding menar vi när du signerar upp som användare. Automatiserade beslut baseras på den information som tillhandahållits oss och våra system beräknar sedan priset för försäkringen baserat på uppgifter vi får av dig, samt externa datakällor. Automatisk premieberäkning förekommer för alla våra försäkringar.

  Skadereglering

  Vi använder automatiserade beslut som en viktig del av vår skadereglering. Besluten baseras på den information som du ger oss, och analyseras gentemot ditt försäkringsvillkor. Beslut kan innefatta såväl rätt till ersättning som ersättningens storlek. Om du inte är nöjd med ett beslut har du alltid rätt att kontakta oss.

  Direktmarknadsföring

  Inom marknadsföring använder vi profilering för att ge dig den information som vi tror är mest relevant för dig och för att undvika att du får information du inte vill ha. Du har rätt att motsätta dig profilering som hänför sig till direktmarknadsföring genom att kontakta oss.

 • Informationssäkerhet och radering

  Vi gör vårt yttersta för att skydda din integritet genom att hantera din information aktsamt och vidta lämpliga och nödvändiga skyddsåtgärder.

  Dina uppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket vi sparar dem eller den längre tid som i förekommande fall uppställs av gällande lag. Detta innebära att vi har ett behov av att bevara personuppgifter även efter det att ett kundförhållande eller försäkringsavtal avslutats så länge rättsliga anspråk kan göras gällande. Du har när som helst rätt att inkomma med en begäran om att dina uppgifter raderas.

  Vi vidtar alltid lämpliga tekniska, rättsliga och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda din integritet. Om någon annan part utanför Gofido behandlar personuppgifter för vår räkning ansvarar vi för att det utförs med omsorg och med krav på att Dataskyddsförordningens krav för personuppgiftsbiträden uppfylls.

  Som försäkringsförmedlare tillämpar vi sekretess avseende våra kunder och deras information. I vissa fall kan vi dock överföra personuppgifter till andra parter men endast när det finns ett lagligt stöd för sådan överföring eller att berörda individer samtyckt till detta. Behandling av personuppgifter som sker genom våra personuppgiftsbiträden utgör inte en sådan överföring utan anses ske inom ramen för vår kontroll.

 • Hur vi delar personuppgifter

  Beroende på försäkringsprodukt och personuppgifternas natur kan dina personuppgifter komma att överföras till eller behandlas av:

  • Banker och finansbolag för till exempel betalningsadministration;
  • Partners inom reparation och skadebesiktning såsom byggnadsentreprenörer och skadeexperter, till vilka information om försäkringens innehåll och omfattning samt kontaktuppgifter kan komma att delas om det är nödvändigt för att besiktiga eller reglera en skada;
  • Vårdgivare – i händelse av sjuk- och olycksfall utomlands kan vi eller våra samarbetspartners komma att dela dina uppgifter med vårdgivare;
  • Andra försäkringsbolag – vi tillhandahåller skadeinformation till andra försäkringsbolag när det är nödvändigt för att kunna reglera, utreda eller förhindra en skada eller för att eller för att kunna regressa mot sådant försäkringsbolag;
  • Myndigheter och nämnder– vi tillhandahåller uppgifter till myndigheter och nämnder när vi är skyldiga att tillhandahålla informationen för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att

   tillvarata våra intressen i ett rättsligt förfaranden;

  • Tjänsteleverantörer – vi kan även komma att dela dina uppgifter med andra tjänsteleverantörer inom ramen för t.ex. vår skadereglering och vårt skadeförebyggande arbete för att erbjuda dig ytterligare tjänster;
  • IT-leverantörer – vi kan komma att använda vissa specialistleverantörer för drift, analys, underhåll och utveckling av Gofidos IT-system;
  • GSR – genom vår försäkringsgivare har vi tillgång till ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt

   uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att vi kan få reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter. Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål. Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se www.gsr.se för mer

   information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

 • Dina rättigheter och din tillgång till dina uppgifter

  För oss är det viktigt att vi alltid hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, transparent och öppet sätt, och att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade.

  Du kan se viss information under din profilsida i appen eller på vår websida. Om du önskar mer information kan du beställa en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig genom att maila kundteam@gofido.se.

  Du har också rätt att få information om vilka dina personuppgifter om dig som behandlas och därmed rätt att:

  a) få registerutdrag b) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift c) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter d) invända mot behandlingen.

  Du har rätt till detta helt utan kostnad. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t.ex. på grund av att de görs mycket ofta) får Gofido ta ut en administrativ avgift och du kommer i sådant fall att meddelas om detta på förhand.

  Viss information kan vara undantagen från din rätt till radering enligt gällande rätt. På din begäran kan en kopia av de personuppgifter som du tillhandahållit oss överföras av oss direkt till ett annat bolag om det är tekniskt möjligt. Du har även rätt att vända dig till oss med en invändning och få behandlingen av dina personuppgifter prövad.

 • Vem kan du kontakta

  Gofido är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

  Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss på kundteam@gofido.se.

  Gofido har även utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas direkt på dataskyddsombud@gofido.se. Om du vill skriva brev kan du även göra det till Gofido, Dataskydssombudet, Klara Norra Kyrkgata 26, 111 22 Stockholm, Sverige.

  Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål:

  Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm www.imy.se